DELTA TRADE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben a Delta Trade Kft. (székhelye: 6230 Soltvadkert, Hősök tere 2, cégjegyzékszáma: 03-09-100556), mint adatkezelő (a továbbiakban: Delta) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint tájékoztatja ügyfeleit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

  1. Bevezetés

A Delta tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi

A Delta által végzett Adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.

A Delta által végzett Adatkezelés alapvetően az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan – a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban is hivatkozott – esetek, amikor az Adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Az Adatkezelésre irányadó lényeges jogszabályok:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.);

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.);

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv);

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.);

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.);

Az Érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a Delta– hoz, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.

A Delta elérhetőségei: DELTA TRADE Kft.,

postacím: 6230 Soltvadkert, Hősök tere 2;

telefon:  +36 78 58 10 61;

fax: +36 78 58 10 60

e-mail: delta@deltatrade.eu

  1. A www.deltatrade.eu weboldallal kapcsolatos adatkezelés

2.1 Az Adatkezelésről a NAIH az Info tv. 65.§ (3) adatvédelmi nyilvántartást nem vezet.

2.2 Az Adatkezelés célja: a Delta Trade Kft. weboldalának igénybevételével kapcsolatos szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) megfelelő nyújtása és igénybe vétele, így különösen a direktmarketing, és hírlevél célú megkeresésekre történő feliratkozás.

2.3. Az Adatkezelés során kezelt adatok (a továbbiakban: Adatok) köre: Teljes név (cégnév, vezetéknév, keresztnév), E-mail cím, telefonszámok, adószám, cégjegyzék szám, székhely címe, telephely címe.

 

  1. A direktmarketing, és hírlevél célú adatkezelés

Abban az esetben, ha az érintett a delta@deltatrade.eu e-mail címre tett nyilatkozatával hozzájárul adatai kezeléséhez, akkor kifejezett hozzájárulását adja, hogy a 2.3. pont szerint kezelt adatai marketing célokra is felhasználásra kerülnek és az Adatkezelés direktmarketing (marketing) és/vagy hírlevél küldés céljából is történik..

3.1 Az Adatkezelés célja: ügyfelekkel történő kapcsolattartás, a Delta által kínált termékekről, szolgáltatásokról, szóló megkeresések, tájékoztatók és információk küldése, személyre szabott ajánlatok készítése és küldése, direktmarketing, az Érintettek közvetlen üzletszerzési célú megkeresése, hírlevél küldése;

3.2 Az Adatkezelés során kezelt Adatok köre: Teljes név (cégnév, vezetéknév, keresztnév), E-mail cím, telefonszámok, adószám, cégjegyzék szám, székhely címe, telephely címe.

3.3 Az Adatkezelés jogalapja: A Delta felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes és az Adatkezelés jogalapja az általuk adott hozzájárulás, ezen túlmenően pedig az Eker tv. 13/A. § – a, valamint a Gr. tv. 6. § -a.

Az Érintett a választása jelölésével a Gr. tv. 6. § szerinti kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Delta a személyes adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és részére közvetlen üzletszerzés útján reklám,- és egyéb küldeményeket, az  elérhető termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatókat és ajánlatokat küldjön, valamint hírleveleket továbbítson.

Az Érintettnek a választásának megfelelő jelölésével lehetősége van arra, hogy a hozzájárulását a fenti adatkezelési célok azaz a direktmarketing és a hírlevél küldés tekintetében együttesen vagy külön-külön adja meg, illetőleg vonja vissza.

3.4 Az Adatok forrása: az Adatkezeléssel érintett Adatokat az Érintettek önkéntesen bocsátják a Delta rendelkezésére a Regisztráció, a Szolgáltatások igénybevétele vagy a Delta –nál való kapcsolattartás során.

3.5 Az Adatkezelés időtartama: Az Érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy megadott személyes adataikat, valamint az Adatkezeléssel érintett adatokat határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeli.

Az Adatvédelmi Tájékoztató jelen 3. pontjában meghatározott Adatkezeléshez, azaz a direktmarketinghez és a hírlevél küldéshez adott hozzájárulás bármikor indokolás nélkül együttesen vagy külön – külön is visszavonható, illetve lemondható.

A Delta az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásoknak a regisztrálását – technikai okok miatt – 30 (harminc) napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz a Delta Adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának Delta – nak való közlését követő legkésőbb 30. (harmincadik) napon szűnik meg.

3.7 Adatfeldolgozók:

A Delta az Adatkezelés során az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

neve: Delta Trade Kft.

címe:6230 Soltvadkert Hősök tere 2, Magyarország

az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: adatbázis karbantartás, marketing célú adatbázis feldolgozás

neve: Maxer Kft.

címe: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 23.

az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: webtárhely és e-mail szerver szolgáltató

 

neve: Magyar Telekom Nyrt

címe:

az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: telefon és internet szolgáltató, e-mail szerver

A Delta az Adatfeldolgozók körét szűkítheti és bővítheti, azzal, hogy a mindenkori Adatfeldolgozók személyéről a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megfelelő módosításával és az Adatfeldolgozók Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentésével tájékoztatja az Érintetteket. Az Adatok mindenkori adatfeldolgozók részére való átadásához az Érintettek az adatközléssel hozzájárulásukat adják.

 

  1. A www.deltatrade.eu weboldal látogatói adatainak kezelése

A weboldal látogatóinak nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben a Delta a weboldal, az elérhető Szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést és adatkezelést, amelyet a weboldal látogatói a böngészésükkel tudomásul vesznek és elfogadnak.

A weboldal böngészése során naplófájlban rögzítésre kerül a látogató által a böngészés során használt IP cím, a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldal adatai, valamint a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusadatai. A Delta a naplófájlokat 30 napig tárolja, azt követően pedig törli.

Ugyanakkor a Delta a fenti adatokat a személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

A weboldal html kódja a Delta – tól független szolgáltató szerveréről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésben. A felhasználó számára esetlegesen célzott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Felhívjuk a honlapra látogatók figyelmét, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat gyűjthetnek. A Delta és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag a szolgáltató hivatkozási kódjának beillesztésére terjed ki, a látogatók személyes adatainak átadása, továbbadása nem történik.

  1. Cookie kezelés (html süti) kezelése

A www.deltatrade.eu weboldal cookiekat (sütiket)  nem használ.

 

 

  1. Adattovábbítás, az Adatok megismerésére jogosultak köre, az Adatok informatikai védelme

6.1 Adattovábbítás

A Delta az általa kezelt személyes Adatok tekintetében adattovábbítást csak jogszabályban meghatározott keretek között és csak hatóság vagy bíróság megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz.

6.2 Az Adatok megismerésére jogosultak köre:

Az Adatok megismerésére a Delta Adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az Adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.

6.3 Az Adatok védelme

A Delta az Adatokat az Adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel védi annak érdekében, hogy biztosítsa az Adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az Adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

7.Az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintettek az Adatkezelésről a Delta – tól tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását, az Adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek (az eljárást a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatják), illetve az alábbi elérhetőségekkel rendelkező NAIH eljárását kezdeményezhetik.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

A Delta fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az Érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele az online.auchan.hu/adatkezeles weboldalon történik.

A Delta az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens – előfordulása esetén – körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a Delta az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, – az érintett erre irányuló kérelmére – írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Delta -nál még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Delta költségtérítést állapíthat meg. Az érintett tájékoztatását a Delta a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

A Delta a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Delta rendelkezésére áll.

A Delta a személyes adatot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Delta zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Delta megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha a Delta az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Delta tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Delta a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Delta az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a Delta így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Delta a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, a Delta ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Delta fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelően tájékoztatja.

 

 

 

 

 

Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel az alábbiakra:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései,

Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény.

Fenntartjuk a jogot, és egyben kötelezettséget, hogy adatvédelmi politikánkat a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.

Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.

A weboldal általában a személyes adatok megadás nélkül látogatható, néhány szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, bizonyos személyes adatok ( pld. név, e-mail cím ) megadása.

A weboldalon való bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat.(pld. Hírlevélre feliratkozásnál).

A Delta minden szükséges lépést megtesz a személyes adatok biztonságának érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisülés ellen.

A Delta a személyes adatokat nem adja tovább harmadik fél részére, kivételt képez ez alól, amennyiben arra jogosult hatóságok a jogszabályokban meghatározott módon kérik fel a Delta-t a személyes adatok átadására.

 

 

2018.május 7.